VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2022-09-29김*주설치완료
 • 2022-09-29윤*연설치완료
 • 2022-09-29박*진설치완료
 • 2022-09-29최*혁설치완료
 • 2022-09-29김*숙설치완료
 • 2022-09-29김*정설치완료
 • 2022-09-29윤*정설치완료
 • 2022-09-29김*혁설치완료
 • 2022-09-29신*권설치완료
 • 2022-09-29이*화설치완료
 • 2022-09-29황*연설치완료
 • 2022-09-29최*우설치완료
 • 2022-09-29김*현설치완료
 • 2022-09-29전*희설치완료
 • 2022-09-29마*숙설치완료
 • 2022-09-29도*림설치완료
 • 2022-09-29조*완설치완료
 • 2022-09-29김*주설치완료
 • 2022-09-29박*준설치완료
 • 2022-09-29김*호설치완료
 • 2022-09-29임*섭설치완료
 • 2022-09-29권*한설치완료
 • 2022-09-29김*기설치완료
 • 2022-09-29안*례설치완료
 • 2022-09-29손*민설치완료
 • 2022-09-28하*엽설치완료
 • 2022-09-28임*호설치완료
 • 2022-09-28송*우설치완료
 • 2022-09-28전*중설치완료
 • 2022-09-28이*호설치완료
 • 2022-09-28조*옥설치완료
 • 2022-09-28윤*철설치완료
 • 2022-09-28박*우설치완료
 • 2022-09-28오*록설치완료
 • 2022-09-28황*희설치완료
 • 2022-09-28공*진설치완료
 • 2022-09-28조*준설치완료
 • 2022-09-28홍*훈설치완료
 • 2022-09-28최*운설치완료
 • 2022-09-28박*란설치완료
 • 2022-09-28진*성설치완료
 • 2022-09-28최*휘설치완료
 • 2022-09-28윤*숙설치완료
 • 2022-09-28연*흠설치완료
 • 2022-09-28신*희설치완료
 • 2022-09-28우*원설치완료
 • 2022-09-28장*진설치완료
 • 2022-09-28이*나설치완료
 • 2022-09-28장*호설치완료
 • 2022-09-28김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2022-09-28정*구지급완료
 • 2022-09-28주*호지급완료
 • 2022-09-28이*철지급완료
 • 2022-09-28이*호지급완료
 • 2022-09-28박*영지급완료
 • 2022-09-28박*희지급완료
 • 2022-09-28김*원지급완료
 • 2022-09-28김*림지급완료
 • 2022-09-28정*식지급완료
 • 2022-09-28최*리지급완료
 • 2022-09-28이*중지급완료
 • 2022-09-28이*화지급완료
 • 2022-09-28최*철지급완료
 • 2022-09-28이*선지급완료
 • 2022-09-28김*민지급완료
 • 2022-09-28윤*환지급완료
 • 2022-09-28고*환지급완료
 • 2022-09-28권*웅지급완료
 • 2022-09-28이*규지급완료
 • 2022-09-28김*갑지급완료
 • 2022-09-28차*예지급완료
 • 2022-09-28신*원지급완료
 • 2022-09-28조*걸지급완료
 • 2022-09-28노*도지급완료
 • 2022-09-28박*경지급완료
 • 2022-09-28김*지지급완료
 • 2022-09-28김*현지급완료
 • 2022-09-28임*영지급완료
 • 2022-09-28이*훈지급완료
 • 2022-09-28이*지지급완료
 • 2022-09-28김*정지급완료
 • 2022-09-28이*순지급완료
 • 2022-09-28장*얀지급완료
 • 2022-09-28이*원지급완료
 • 2022-09-28이*인지급완료
 • 2022-09-28박*흠지급완료
 • 2022-09-28유*원지급완료
 • 2022-09-28이*우지급완료
 • 2022-09-28최*영지급완료
 • 2022-09-28함*민지급완료
 • 2022-09-28강*정지급완료
 • 2022-09-28김*영지급완료
 • 2022-09-28김*헌지급완료
 • 2022-09-28안*술지급완료
 • 2022-09-28최*규지급완료
 • 2022-09-28김*지지급완료
 • 2022-09-28김*식지급완료
 • 2022-09-28홍*명지급완료
 • 2022-09-28이*홍지급완료
 • 2022-09-28배*주지급완료
 • 1

  최대현금 당일지급

 • 2

  현금 최고가
  인터넷가입
  최대 ★★만원

 • 3

  최대 사은품 보장제