VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2023-06-02김*주설치완료
 • 2023-06-02윤*연설치완료
 • 2023-06-02박*진설치완료
 • 2023-06-02최*혁설치완료
 • 2023-06-02김*숙설치완료
 • 2023-06-02김*정설치완료
 • 2023-06-02윤*정설치완료
 • 2023-06-02김*혁설치완료
 • 2023-06-02신*권설치완료
 • 2023-06-02이*화설치완료
 • 2023-06-02황*연설치완료
 • 2023-06-02최*우설치완료
 • 2023-06-02김*현설치완료
 • 2023-06-02전*희설치완료
 • 2023-06-02마*숙설치완료
 • 2023-06-02도*림설치완료
 • 2023-06-02조*완설치완료
 • 2023-06-02김*주설치완료
 • 2023-06-02박*준설치완료
 • 2023-06-02김*호설치완료
 • 2023-06-02임*섭설치완료
 • 2023-06-02권*한설치완료
 • 2023-06-02김*기설치완료
 • 2023-06-02안*례설치완료
 • 2023-06-02손*민설치완료
 • 2023-06-01하*엽설치완료
 • 2023-06-01임*호설치완료
 • 2023-06-01송*우설치완료
 • 2023-06-01전*중설치완료
 • 2023-06-01이*호설치완료
 • 2023-06-01조*옥설치완료
 • 2023-06-01윤*철설치완료
 • 2023-06-01박*우설치완료
 • 2023-06-01오*록설치완료
 • 2023-06-01황*희설치완료
 • 2023-06-01공*진설치완료
 • 2023-06-01조*준설치완료
 • 2023-06-01홍*훈설치완료
 • 2023-06-01최*운설치완료
 • 2023-06-01박*란설치완료
 • 2023-06-01진*성설치완료
 • 2023-06-01최*휘설치완료
 • 2023-06-01윤*숙설치완료
 • 2023-06-01연*흠설치완료
 • 2023-06-01신*희설치완료
 • 2023-06-01우*원설치완료
 • 2023-06-01장*진설치완료
 • 2023-06-01이*나설치완료
 • 2023-06-01장*호설치완료
 • 2023-06-01김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2023-06-01정*구지급완료
 • 2023-06-01주*호지급완료
 • 2023-06-01이*철지급완료
 • 2023-06-01이*호지급완료
 • 2023-06-01박*영지급완료
 • 2023-06-01박*희지급완료
 • 2023-06-01김*원지급완료
 • 2023-06-01김*림지급완료
 • 2023-06-01정*식지급완료
 • 2023-06-01최*리지급완료
 • 2023-06-01이*중지급완료
 • 2023-06-01이*화지급완료
 • 2023-06-01최*철지급완료
 • 2023-06-01이*선지급완료
 • 2023-06-01김*민지급완료
 • 2023-06-01윤*환지급완료
 • 2023-06-01고*환지급완료
 • 2023-06-01권*웅지급완료
 • 2023-06-01이*규지급완료
 • 2023-06-01김*갑지급완료
 • 2023-06-01차*예지급완료
 • 2023-06-01신*원지급완료
 • 2023-06-01조*걸지급완료
 • 2023-06-01노*도지급완료
 • 2023-06-01박*경지급완료
 • 2023-06-01김*지지급완료
 • 2023-06-01김*현지급완료
 • 2023-06-01임*영지급완료
 • 2023-06-01이*훈지급완료
 • 2023-06-01이*지지급완료
 • 2023-06-01김*정지급완료
 • 2023-06-01이*순지급완료
 • 2023-06-01장*얀지급완료
 • 2023-06-01이*원지급완료
 • 2023-06-01이*인지급완료
 • 2023-06-01박*흠지급완료
 • 2023-06-01유*원지급완료
 • 2023-06-01이*우지급완료
 • 2023-06-01최*영지급완료
 • 2023-06-01함*민지급완료
 • 2023-06-01강*정지급완료
 • 2023-06-01김*영지급완료
 • 2023-06-01김*헌지급완료
 • 2023-06-01안*술지급완료
 • 2023-06-01최*규지급완료
 • 2023-06-01김*지지급완료
 • 2023-06-01김*식지급완료
 • 2023-06-01홍*명지급완료
 • 2023-06-01이*홍지급완료
 • 2023-06-01배*주지급완료